دعوت مجمع عمومی عادی سال 1394 - نوبت اول

کانون صنفی بازنشستگاه راه آهن جمهوری اسلامی ایرانمجمع عمومی عادی کانون ، ساعت 10 دوشنبه 94/5/19 در راه آهن ، انبار توشه ، سالن شماره 2 قطارهای مسافری تشکیل میگردد.
لطفاً با در دست داشتن کارت عضویت کانون حضور بهم رسانید.

کاندیدای بازرسین ، تقاضای کتبی ، یک قطعه عکس ، تصویر شناسنامه و کارت ملی را حداکثر تا 48 ساعت قبل از تشکیل مجمع به دفتر کانون ارائه و رسید دریافت نمایند.

دستور جلسه


1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین
2- تصویب صورت مالی سال های 92 و 93
3- تصویب انعقاد قرارداد در زمینه بیمه عمر و حوادث
4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسین

ضمناً آگهی مجمع فوق ، در روزنامه اطلاعات روز سه شنبه مورخ 94/4/30 منتشر شده است.

هیات مدیره کانون

دریافت فیش حقوقی