درباره ما

کانون بازنشستگان راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجمعی است صنفی ، علمی ، تخصصی ، تعاونی ، خدماتی ، رفاهی ، فرهنگی که برای انجام اهداف و وظایف زیر توسط بازنشستگان راه آهن تشکیل گردیده و مطابق اساسنامه مصوب 77/11/6 و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب اداره می شود.


اهداف

 • حفظ منافع مادی و معنوی و منزلت اعضا وابسته و دفاع از حقوق مشروع آنها
 • سعی در بهبود معیشت و رفاه خانواده و بازماندگان اعضا
 • معاضدت های فردی و اجتماعی به اعضا
 • توسعه خدمات ورزشی ، رفاهی ، فرهنگی
 • ایجاد زمینه های لازم در بهره برداری از نیروی خلاق بازنشستگان در کارهای آموزشی ، طراحی ، تحقیقاتی ، مطالعاتی ، مشاوره ای ، خدماتی و ...

 

وظایف

 • حفظ حقوق کانون بازنشستگان راه آهن و انجام کلیه امور اداری ، مالی و حقوقی آن
 • حفظ حقوق بارنشستگان و مستمری بگیران و پیگیری مطالبات
 • مراقبت در برقراری حقوق و اجرای ضرایب مطابق با نرخ تورم
 • اجرای مصوبات مجامع عمومی کانون
 • اداره امور کانون مطابق با اختیارات قانونی
 • انجام کلیه وظایفی که به موجب اساسنامه مصوب ، بر عهده کانون می باشد

 

منابع

بودجه کانون از طریق گرفتن حق عضویت و مساعدت راه آهن و اخذ وجوهاتی که بابت حق کارشناسی و مشاوره و انجام خدماتی که توسط اعضا انجام می گیرد و فروش نشریات و قبول هدایا و اعانات و قبول وصیت و وقف تأمین می شود

 

مصارف

بیست درصد بودجه ، جزء سرمایه و دارایی ثابت کانون منظور شده و بقیه پس از حذف هزینه های مربوط ، به حساب کانون واریز خواهد شد

 

خدمات کانون

 • استفاده از امکانات مجموعه خزر آباد ساری
 • استفاده از خدمات مجموعه ورزشی راه آهن
 • استفاده از برنامه های سیاحتی ، زیارتی سازمان بازنشستگی کشور
 • استفاده از بلیت رایگان قطار